awake and arise

GOSPEL WAKEFULNESS | iDisciple Youth Leadership Camp | December 26-29 | Luzon Baptist Camp, Bataan

 

 

Past few days: Challenge was AWAKE

Read Colosas 3:12-17

 

12 Kaya nga, dahil kayo’y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayonng maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. 13 Magpasensya kayo sa isa’t isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 14At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibigang buklod ng ganap na pagkakaisa. 15 Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16 Ang salita ni Kristo’s hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalahanan ang isa’t isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawinninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

 

Alisin ang ugaling maka-AKO at gawing maka-TAO

 

Alagaan ang isa’t isa at magkaroon ng AWA (v.12-13)

 

AMOR sa isa’t isa (v.14)

 

Babad sa ARAL (v.16)

 

Kailangan PUSPOS at PUNO ka ng presensya ng Diyos. Kasi kung hindi…

 

Pwede kang magka- POSSESSION or OBSESSION

 

Uma-APAW sa GAWA (v.17)

 

Nehemias 2:17-20

17 Then I said to them, “You see the bad situation we are in, that Jerusalem is desolate and its gates burned by fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem so that we will no longer be a reproach.” 18 I told them how the hand of my God had been favorable to me and also about the king’s words which he had spoken to me. Then they said, “Let us arise and build.” So they put their hands to the good work. 19 But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite [a]official, and Geshem the Arab heard it, they mocked us and despised us and said, “What is this thing you are doing? Are you rebelling against the king?” 20 So I answered them and said to them, “The God of heaven will give us success; therefore we His servants will arise and build, but you have no portion, right or memorial in Jerusalem.”

 

ARISE and BUILD

 

To ARISE is a command. NOT an option.

 

Imperative – to have PROVISION, PROTECTION and PROMISE

 

We are building a MOVEMENT not a MONUMENT

 

Read Roma 13:11

11 Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep; for now [a]salvation is nearer to us than when we believed.

 

AWAKE and ARISE

 

Dalawang klaseng ANAK ng DIYOS
Read Mateo 21:28-31

 

Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, “Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon” Tugon ng anak “Ayoko po” Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan.

 

Lumapit din ang ama sa ikalaw at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito “Opo”, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunood sa kaloob ng kanyang ama?

 

“Ang nakatatanda po,” sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo: ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi nyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito subalit hindi pa rin kayo nagsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan, hindi rin kayon naniwala sa kanya.

 

Sino ka sa dalawang ito?

May 9, 2013
follow me